Diplom "Estonia"

 

 
 
1. Diplom „ESTONIA” on Eesti Raadioamatööride Ühingu (ERAÜ) ametlik ja tasuline väljaanne. Diplomit võivad taotleda kõik raadioamatöörid, kes on täitnud vastavad nõuded, diplomi tingimused Eesti ja välismaa raadioamatööridele on erinevad. 
 
2. Diplomi taotlemise alus.
2.1. Diplomi taotlemise aluseks on alates 1.jaanuarist 1990 peetud kahepoolsete raadiosidede eest kogutud arvestuslikud sidepunktid Eestis paiknevate amatöör-raadiojaamadega nende poolt kasutatud erinevate ES-kutsungite läbi.
2.2. Iga kahepoolne raadioside erineva tavakorras välja antud ES-kutsungiga annab diplomi taotlejale ühe arvestuspunkti. Erinevateks kutsungiteks loetakse antud juhul nt. ES1ZA, ES1ZA/2, ES1/OH2XX, ES2/OH2XX jne.
2.3. Iga kahepoolne raadioside ERAÜ ühiskasutusega amatöör-raadiojaamadega, mille kutsungite eesliited on seeriast ES9 ja suvalise erikutsungiga ühiskasutusega amatöör-raadiojaamadega (nt ES85, ES5JOTA jm.), annavad diplomi taotlejale kaks arvestuspunkti.
 
3. Diplomi klassid, põhinõuded ja nende täitmise tingimused.
3.1. Sõltuvalt kasutatud sagedusalast on diplomi taotlemine vōimalik klassides „HF”, „SIX”, „FOUR”, „VHF”, „UHF”, „SHF” ja „SAT”. Diplomi kōik klassid on võrdväärsed.
3.2. Diplomi nõuete täitmiseks selle erinevates klassides on taotlejal vajalik koguda arvestuspunkte sidede eest erinevate kutsungitega ES-raadiojaamadega järgmistel tingimustel:
„HF” - 100 arvestuspunkti sidede eest lühilainetel kõigist Eesti maakondadest ja Tallinna linnast;
„SIX” - 50 arvestuspunkti sidede eest 6m lainealal vähemalt 10-st erinevast WWL ruudust Eestis;
„FOUR” – 25 arvestuspunkti sidede eest 4m lainealal;
„VHF” – 50 arvestuspunkti sidede eest 2m lainealal vähemalt 10-st erinevast WWL ruudust Eestis;
„UHF” – 25 arvestuspunkti sidede eest 70cm lainealal vähemalt 8-st erinevast  WWL ruudust Eestis;
„SHF” – 25 arvestuspunkti sidede eest 23cm või lühematel lainealadel vähemalt 5-st erinevast WWL ruudust Eestis;
„SAT” - 10 arvestuspunkti sidede eest suvalise satelliit-vahendusjaama kaudu.
Märkused:
1. Puuduvat maakonda asendab mistahes kutsung seeriast ES9A...ES9Z ja ES9HQ;
2. Antud diplomi mõistes on WWL suure ruudu neljakohane tähis (nt KO19, KO29 jne).
3. Klassis „SHF” loetakse sama kutsung erinevatel SHF-lainealadel (1G3, 2G3, 5G6 ja 10G) arvestuspunkti(de) vääriliseks korduvalt igal lainealal.
 
4. Diplomi taotlemise muud tingimused.
4.1. Diplomi taotlejale arvestatakse ainult need sided, mis tal on peetud ühte ja sama kutsungit (ja samast kutsungipiirkonnast) kasutades klassis „HF” vōi samast WWL ruudust klassides „SIX”, „FOUR”, „VHF”, „UHF” ning „SHF”.
4.2. Liikuva raadiojaama põhikutsung liitega /M või /P loetakse samaväärseks alalise kutsungiga loajärgses või liitkutsungiga ajutises kutsungipiirkonnas ja täiendavaid punkte ei anna.
Näide: ES1ZA/P = ES1ZA, ES1ZA/3/M = ES1ZA/3 jne.   
4.3. Diplomi taotlemine ühele ja samale isikule erinevate kutsungite all ei ole piiratud.
 
5. Diplomi väljaandmise kord.
5.1. Diplomi esmataotlusel, sõltumata diplomi klassist, antakse välja põhidiplom.
5.2. Diplomi väljaandmise numeratsioon määratakse kiri- või e-postiga saabunud taotluste postitamise ajalises järjestuses.
5.3. Põhidiplomi üldine järjestus on Eesti ja välismaa raadioamatööridele ühine. Järjestus diplomi klassides on eraldi ja see on täiendavalt märgitud diplomile eraldi kirjega vastavalt „ES”, „EU” ja „DX” koos järjestusega antud klassis.
Näide: #101, ES-HF#15; #102, EU-VHF#9, #103, DX-SIX#3 jne.
5.4. Iga 100 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassis „HF“ antakse taotlejale sellekohase avalduse alusel vastava erimärgistusega uus diplom, kokku 1000 või rohkema arvestuspunkti kogumisel aga spetsiaalselt kujundatud seinaplaat.
5.5. Iga 50 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassides „SIX” ja „VHF” antakse taotlejale sellekohase avalduse alusel vastava erimärgistusega uus diplom.
5.6. Iga 25 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassides „FOUR”, „UHF” ja „SHF” ning 15 täiendava arvestuspunkti saavutamisel klassis „SAT” , antakse taotlejale tema soovil samuti vastava erimärgistusega uus diplom.
5.6. Diplomi saamiseks esitab taotleja:
5.6.1. avalduse kiri- või e-postiga oma isikuandmetega (ees- ja perekonnanimi, täielik posti-
         aadress, raadiojaama asukoht diplomi nõuete täitmisel), märkides sellel ka taotletava
         diplomi klassi.
5.6.2. peetud arvestuslike kahepoolsete sidede tähestikulise loetelu kutsungi eesliidete
         tõusvas järjestuses ja ära märkides nende sidede arvestuspunktid. Diplomi tingimustes
         nõutud erinevad maakonnad või WWL ruudud märgitakse loetelus vaid ühekordselt.
         QSL-kaartide esitamine peetud sidede kohta ei ole nõutav.
5.6.3. kviitungi koopia diplomi eest tasumise kohta.
                    
6. Diplomi eest tasumine.
6.1. Põhidiplomi ja iga täiendava diplomi maksumuseks on Eesti raadioamatööridele 5 EUR-i (sisaldab ka siseriiklikke postikulusid ja ümbrikku).
6.2. Seinaplaadi (1000+ punkti) maksumuseks on 20 EUR-i (ei sisalda pakendamis- ja postituskulusid). Esimesed kolm seinaplaati on ERAÜ väljastanud nende taotlejatele antud saavutuse tunnustuseks tasuta.
6.3. Tasumine diplomi eest toimub pangaülekandega ERAÜ arveldusarvele. Ülekande tegemisel tuleb tingimata märkida kviitungile või internetipangas makse selgituse reale diplomi taotleja kutsung ja soovitud diplomi klass.                
6.4. Diplomi taotlus tuleb saata kas tähitud postiga aadressil:
 
                                                                                          ERAÜ (Diplom "ESTONIA")
                                                                                          p/k 80, Rävala pst 8-111B, 10143 Tallinn
 
või e-postiga aadressil:
 
 
 
Villi Vilepill, ES3VI
Estonia Award manager